skip to content

ICSA 2016 EXECUTIVES and BOARD of DIRECTORS

EXECUTIVES

President:Mei-Ling Ting Lee (2016, mltlee@umd.edu)

Past President: Wei Shen (2015, shen@lilly.com)
President-elect: T. Tony Cai  (2016, tonycai.icsa@gmail.com)
Executive Director: Zhezhen Jin (2014-2016, zj7@cumc.columbia.edu)
ICSA Treasurer: Hongliang Shi (2016-2018)
Office of ICSA: Lili Yu, Congjian Liu, Ruth Whitworth, Karl Peace,
Jiann-Ping Hsu College of Public Health,
Georgia Southern University, icsaweb2014@gmail.com,
Phone: (912) 478-1277

BOARD of DIRECTORS

Sheng Luo (2016, Biometrics Section Representative),
Cong Chen (2014-2016),
Zhen Chen (2014-2016),
Chuhsing Kate Hsiao (2014-2016),
Bingyi Jing (2014-2016),
Mengling Liu (2014-2016),
Ying Zhang (2014-2016),
Shuangge Ma (2015-2017),
Dejun Tang (2015-2017),
Lilly Yue (2015-2017),
Ying Yuan (2015-2017),
Tian Zheng (2015-2017),
Alan Chaing (2016-2018),
Yanyuan Ma (2016-2018),
Lu Tian (2016-2018),
Bo Yang (2016-2018),
Hao Helen Zhang (2016-2018).

BIOMETRICS SECTION

Sheng Luo (Chair, 2016, sheng.t.luo@uth.tmc.edu)